გარანტია მოქმედებს ნივთზე : ———————————— მისი შეძენიდან ——————————– ვადით. საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს, გაყიდვის შემდეგ დაზიანებული ნივთის შეკეთებას შემდეგი პირობის მიხედვით:

• საგარანტიო პერიოდში ნივთის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას, რაც მოიცავს პროგრამულ მომსახურებას, შეკეთებას და სათადარიგო ნაწილს.

• სარემონტო ვადა განისაზღვრება შესაკეთებელი ნივთის მაღაზიაში წარდგენიდან არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღით.

• საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარადგინოს საგარანტიო ტალონი.

წუნდებული პროდუქციის ახლით ჩანაცვლება

• თუ ნივთს გახსნისთანავე (მომხმარებელი ნივთის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 24 საათისა უნდა დაგვიკავშირდეს მითითებულ ნომერზე ან მოგვწეროს ელ.ფოსტაზე)დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი, გაიცვლება.

• თუ ნივთს შეძენიდან 2 (ორი) დღის განმავლობაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი (არ იგულისხმება ვიზუალური დაზიანება და პროგრამული ხარვეზი), მაღაზია გასცემს წუნდებული ნივთის შეცვლის აქტს, იმ შემთხვევაში, თუ შენარჩუნებულია ნივთის პირვანდელი ვიზუალუი სახე დაზიანებების გარეშე და დაუზიანებელი ყუთი.

• წუნდებული ნივთის მოვაჭრისთვის დაბრუნება მოხდება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

თუ ნივთი ვერ შეკეთდა ჩაბარებიდან 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის განმავლობაში:

საგარანტიო პერიოდის მანძილზე ნივთი შეიცვლება იდენტური ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე ნივთით მაღაზიის პარტნიორი სერვისცენტრის მიერ გაცემული შესაბამისი ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე. ხოლო ასეთი ნივთის შეთავაზების შეუძლებლობის შემთხვევაში მომხმარებელს დაუბრუნდება გადახდილი თანხა.

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება, თუ:

• გასულია საგარანტიო ვადა.

• საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი/დაკარგულია.

• საგარანტიო ტალონში მონაცემები წაშლილი, შეცვლილი ან გადაკეთებულია.

• საგარანტიო ტალონზე, ნივთის ყუთზე ან ნივთის კორპუსზე არ იკითხება/ამძვრალია სერიული ნომერი/იმეი კოდი.

• ნივთის ყუთი დაკარგულია ან დაზიანებულია.

• ნივთს აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი/დაზიანება, რომელიც ნივთს მიადგა მომხმარებლისთვის ჩაბარების შემდეგ.

• ნივთი გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნით.

• დაზიანება გამოწვეულია ნივთის ჩბარების შემდეგ მომხმარებლის მიერ სამონტაჟო სამუშაოების არაკვალიფიციურად შესრულების შედეგად.

• მოწყობილობა დაშლილია (გახსნილია) თვითნებური შეკეთებით, ან რაიმე სხვა მიზნით.

• დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილის მიერ.

• დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულის ან სითხეების შეღწევით.

• დაზიანება გამოწვეულია ნივთის ჩაბარების შემდეგ ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვალებადობით), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციისა და შენახვის წესებისა და პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირების მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.

შეძენილი ნივთის დაბრუნების პოლიტიკა

• ონლაინ მაღაზია “ასიმოლი“-ში შეძენილი ნივთის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა გამოგვიგზავნოს ნივთის დაბრუნების შევსებული ფორმა ფიზიკურად ან ელექტრონულად დაბრუნების ფორმაში მითითებულ მისამართზე (იხ. ნივთის დაბრუნების ფორმა)

• დაბრუნებას ექვემდებარე მომხმარებლისთვის შეთავაზებული ნებისმიერი ნივთი გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა (30 ლარამდე ნივთები, ჰიგიენური ნივთები და სხვა)

ნივთის დაბრუნება პირობები

მომხმარებელს უფლება აქვს ნივთის შეძენის შემთხვევაში, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე უარი თქვას ხელშეკრულებაზე და უკან დაუბრუნოს შეძენილი ნივთი მაღაზიას, ნივთის მფლობელობაში მიღებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში.

მომხმარებლის მიერ ნივთის უკან დაბრუნების შემთხვევაში მას არ დაეკისრება არანაირი ხარჯი, მათ შორის მიწოდების, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა მაღაზიის მიერ შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურეობა აირჩია ან ნივთის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის ნივთის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან.

მომხმარებელი ვალდებულია გასწიოს ნივთის დაბრუნების ხარჯი, თუ ნივთის ბუნებიდან გამომდინარე, მისი ფოსტით დაბრუნება შეუძლებელია.

ნივთის დასაბრუნებლად მომხმარებელი ვალდებულია შეავსოს და მაღაზიას მიაწოდოს ციფრული ან ბეჭდური სახით მაღაზიის მიერ შემუშავებული ნივთის დაბრუნების ფორმა (იხ. ნივთის დაბრუნების ფორმა).

მომხმარებელი ვალდებულია ნივთის დაბრუნების თაობაზე შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღის ვადაში დაუბრუნიოს ნივთი მაღაზიას.

მაღაზია ვალდებულია დაუბრუნოს მომხმარებელს ნივთის ნასყიდობისათვის გადახდილი თანხა, ნივთის დაბრუნებიდან 14 დღის ვადაში.